Term & Condition
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน และบริการอื่นๆ บริการทั้งหมดจะไม่เริ่มจนกว่าลูกค้าจะชำระเงิน และยอดค้างชำระที่เหลือ เราจะออกใบแจ้งหนี้และระบุวันครบกำหนดชำระไว้ในนั้นด้วย ความรับผิดชอบของลูกค้า
  1. ลูกค้าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมการฝึกสอนตามกำหนดการและ/หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งตามที่เตรียมไว้ให้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากช่วงการฝึกสอนและ/หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งก่อนๆ การรวมเทคนิคและการแก้ไขที่แนะนำในเวิร์กชอปเซสชันการฝึกสอน และ/หรือช่วงการแก้ไข และความพร้อมที่จะอภิปรายถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมดังกล่าว
  2. ลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอและแจ้ง Researcher Thailand 24 ชั่วโมงล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือการยกเลิกการนัดหมาย ลูกค้าเข้าใจดีว่าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงของ Researcher Thailand สำหรับการผิดนัด หรือการไม่แจ้งยกเลิกการนัดหมายล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ทางบริษัท อาจยกเว้นค่าใช้จ่ายนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  3. ลูกค้าตกลงที่จะใช้เฉพาะบริการของ Researcher Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
  4. ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน Researcher Thailand ทั้งหมดซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: (1) การสนับสนุนการฝึกสอนและการแก้ไขถือเป็นบริการแยกต่างหากที่จะต้องจองและชำระเงินแยกต่างหาก (2) ลูกค้าต้องดาวน์โหลดและแก้ไขจากเอกสารที่แน่นอนที่ส่งกลับไปยังลูกค้าโดยโค้ชของเรา
(3) ลูกค้าต้องรวมคำติชมและคำแนะนำของเราไว้ในเอกสารเวอร์ชั่นใหม่แต่ละฉบับ (4) ลูกค้าต้องสื่อสารกับเราและให้การตอบสนองต่อการสื่อสารและการร้องขอข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม นโยบายการยกเลิกนัด
  • หากลูกค้าจำเป็นต้องเลื่อนตารางการฝึกสอนตามกำหนดการ ตารางการเรียนสามารถเลื่อนได้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จะถือว่านับเป็นเวลาเรียนปกติและลูกค้าจะถูกหักชั่วโมงการเรียนจากชั่วโมงที่เหลืออยู่
หากลูกค้าไม่มาเข้าเรียนตามตารางนัดหมาย หรือมาสายเข้าเรียนสาย
  • จะถือว่านับเป็นเวลาเรียนปกติและลูกค้าจะถูกหักชั่วโมงการเรียนจากชั่วโมงที่เหลืออยู่
การยุติการให้บริการฝึกสอน
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยุติบริการฝึกสอนที่มีให้เมื่อใดก็ได้การคืนเงินอาจมีการคืนเงิน 50% ของค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วสำหรับชั่วโมงเรียนคงเหลือ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์ในการทำงานกับลูกค้าหากลูกค้าไม่ทำตามนโยบายใด ๆ เหล่านี้