Our Services

ออกแบบแบบสอบถาม

บริการรับออกแบบสอบถาม ตามหัวข้อและโจทย์ข้องลูกค้า โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

สร้างแบบสอบถามออนไลน์

บริการสร้างแบบสอบถาม ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าในการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

บริการการเก็บข้อมูล แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้

คีย์แบบสอบถามลงระบบ

บริการการคีย์ข้อมูลดิบจาก แบบสอบถามกระดาษลงระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บริการรับตรวจสอบข้อมูลเพื่อ ดูความผิดปกติของข้อมูล และข้อมูลที่ตกหล่น

ปรับข้อมูล

บริการรับปรับข้อมูลให้มีความ เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

บริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบ เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน รวมการอธิบายผลการวิเคราะห์

รายงานและให้คำแนะนำ

บริการการเขียนรายงานสรุปผลพร้อมให้คำแนะนำจาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บริการออกแบบแบบสอบถาม

ในทุกงานวิจัยแบบสอบถามคือส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าหากผู้วิจัยถามคำถามไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน หรือ ไม่ตรงประเด็น ก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งถ้าหากผู้วิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อาจจะทำให้งานวิจัยมีความผิดพลาด มีผลต่อการนำข้อมูลไปใช้ในอนาคต เนื่องจากคำถามมีความสำคัญ ทางเราจึงได้เพิ่มการบริการออกแบบแบบสอบถามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำวิจัย นอกจากนี้เรา ยังมีบริการการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม หรือการวิเคราะห์ Reliability Test ด้วย Cronbach’s Alpha และ การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วย Index of Item Objective Congruence (IOC) 

ค่าบริการ
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับหัวข้อการวิจัย คำถามทางการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และความยาวของแบบสอถาม รบกวนสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

ทุกวันนี้การทำแบบสอบถามแบบสุ่มถามตามห้างสรรพสินค้า หรือการจัดทำแบบสอบถามโดยการเช่าสถานที่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังทำให้เสียเวลาและเงินทุนออกไปหาข้อมูล ทาง data investigator จึงได้เพิ่มบริการในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้วิจัยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบสอบถาม อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นอีกด้วย

ค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 4,000 บาท รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำวิจัยคือการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ที่ Data Investigator เรามีบริการการรับเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือก และผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าเหมาะสมสำหรับงานของผู้วิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกระบุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับ งานวิจัยของลูกค้ามากที่สุด โดยลูกค้าสามารถเลือกได้จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ (สามารถระบุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้) ความสนใจ ประสบการณ์การใช้สินค้า หรือการใช้สินค้าในปัจจุบัน เราจะทำการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจากระบบของเรา และส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ให้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตอบคำถาม และเพื่อให้การตอบคำถามเป็นไปอย่างแม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด ทีมของเราจะมีการคัดผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีคุณภาพออกจากระบบ อาทิผู้ที่ใช้เวลาในการตอบคำถามน้อยกว่าที่กำหนด หรือผู้ที่ตอบโดยใช้คำตอบเดียวทั้งหมด และเราจะทำการคัดสรรผู้ตอบแบบสอบ ถามที่มีคุณภาพเข้ามาแทนที่โดยทันที นอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบ ถามของเรามีตัวตนอยู่จริงเราได้มีการยืนยันตัวตนโดยผ่านทางอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้เรายังได้ทำการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนานๆครั้งเพื่อเช็คตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม

ค่าบริการ
รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการคีย์แบบสอบถามลงระบบ

สำหรับลูกค้าเก็บข้อมูลผ่านการเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ เรามีบริการการคีย์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้วิจัย การคีย์ข้อมูลนั้นถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยมาก เนื่องจากลักษณะข้อมูลที่คีย์นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับการคีย์ข้อมูลโดยเฉพาะ จะสามารถช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คีย์มีความแม่นยำและได้รับการคีย์อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ค่าบริการ
รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการตรวจสอบข้อมูล

บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ได้มาจากการทำวิจัยมีความผิดพลาด หรือ errors อาจจะเกิดจากการคีย์ข้อมูลที่ผิดพลาด คีย์ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ มีการตกหล่นของการตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่ง (missing data)  ดังนั้นก่อนที่ผู้วิจัยจะสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน เพื่อความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูล ทาง data investigator จึงได้เพิ่มบริการตรวจสอบข้อมูล อาทิเช่น การเช็คข้อมูลโดยทั่วไป (General information check), การเช็คการ กระจายตัวของข้อมูล (Check for data distribution) หรือ การตรวจสอบข้อมูลที่ตกหล่น (Missing data check)

ค่าบริการ
รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการปรับข้อมูล

โดยมากแล้วข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยจะไม่สามารถนำไปใช้โดยทันทีได้ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ) ดังนั้นข้อมูลดิบ (raw data) ควรจะถูกปรับเพื่อให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัย data investigator จึงได้เพิ่มบริการการตรวจสอบข้อมูล อาทิเช่น การรวมกลุ่มของข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม (กรณีที่ไม่ได้มีการแยกกลุ่มมาตั้งแต่แรก) การรวมคะแนน การเปลี่ยนคำถามในเชิงลบเป็นเชิงบวก และการปรับข้อมูลแบบ Multiple Response ให้สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้

ค่าบริการ
รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ผลถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานวิจัย เนื่องจากการเลือกวิธีวิเคราะห์ผลแบบต่างๆ มีความซับซ้อน และ มีความเหมาะสมแตกต่างกันในสถานการณ์ที่ต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำวิจัย ทาง data investigator จึงได้ทำการเพิ่มบริการในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีความเชี่ยวชาญคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติโดยทั่วไป โดยผลการวิเคราะห์จะอยู่ในรูปของ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยวิธีที่เรามีความเชี่ยวชาญคือ Pearson Correlation Coefficient, Partial Correlation, Linear Regression, Multiple Regression, Binary Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression, T-Tests (Independent Sample T-Tests and Paired Samples T-Tests), ANOVA (One way and Two Ways) และ Chi-Square 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่านโปรแกรม SPSS หรือ Statistical Package for the Social Sciences

ค่าบริการ

ค่าบริการมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนปัจจัย และ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือจำนวนข้อมูล รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

บริการการเขียนสรุปผลและการให้คำแนะนำ

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เรายังมีรับบริการการสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยเช่นกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีการเขียนรายงานได้ทั้งแบบไฟล์ Word หรือไฟล์ Powerpoint การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้คำแนะนำจะทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด การดลาด แบบดิจิตอล การท่องเที่ยวและการโรงแรม สุขภาพ การจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาด้านจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ ด้านการแพทย์และการพยาบาลและด้านอื่นๆ นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหข้อมูล เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคตได้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้

ค่าบริการ
รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

บริการ เริ่มต้นที่
การออกแบบแบบสอบถาม
5,000
ความน่าเชื่อถือ
สอบถาม
ความสอดคล้อง
สอบถาม
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
2,500
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
80 บาท/ชุด
การคีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงระบบ
15 บาท/ชุด
การสรุปผลการวิเคราะห์และให้คำแนะนำ
สอบถาม

อัตราค่าบริการการวิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มต้นที่ รวมสรุป ไม่รวมสรุป
วิเคราะห์เชิงพรรณนา
3,000
2,000
PEARSON'S
4,000
3,000
SIMPLE REGRESSION
4,000
3,000
MULTIPLE REGRESSION
6,000
4,000
LOGISTIC REGRESSION
6,000
4,000
ANOVA
6,000`
4,000
T-TEST
6,000
4,000
CHI-SQUARE
6,000
4,000