Term & Condition
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน และบริการอื่นๆ บริการทั้งหมดจะไม่เริ่มจนกว่าลูกค้าจะชำระเงิน และยอดค้างชำระที่เหลือ เราจะออกใบแจ้งหนี้และระบุวันครบกำหนดชำระไว้ในนั้นด้วย ความรับผิดชอบของลูกค้า

ลูกค้าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมการสอนตามกำหนดการในแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องมีการเตรียมตัวให้มากที่สุด  ในบางครั้งต้องมีการทำงานที่ได้รับมอบหมายในการสอน ลูกค้าต้องให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลมากที่สุด รวมถึงทางโค้ชจะช่วยให้คำแนะนำในการแก้ไขงาน

ลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วมการสอนโดยลูกค้าเป็นผู้กำหนดเวลาเองและแจ้ง Researcher Thailand  หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือการยกเลิกการนัดหมาย ลูกค้าต้องแจ้งให้ทาง Researcher Thailand ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่นัดหมาย

ลูกค้าตกลงที่จะใช้เฉพาะบริการของ Researcher Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ Researcher Thailand กำหนดทั้งหมดซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: (1) การแก้ไขในงานถือเป็นบริการแยกต่างหาก ซึ่งจะต้องจองและชำระเงินแยกต่างหากจากบริการเดิม (2) ลูกค้าต้องดาวน์โหลดเก็บเอกสารที่ทางโค้ชสนับสนุนให้ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีการส่งให้ใหม่ในภายภาคหน้า

(3) ลูกค้าต้องรวมคำติชมและคำแนะนำของเราไว้ในเอกสารเวอร์ชั่นใหม่แต่ละฉบับ (4) ลูกค้าต้องสื่อสารและให้การตอบสนองต่อการสื่อสาร รวมถึงการขอข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม

หากลูกค้าจำเป็นต้องเลื่อนตารางการฝึกสอนตามกำหนดการ ตารางการเรียนสามารถเลื่อนได้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จะถือว่านับเป็นเวลาเรียนปกติและลูกค้าจะถูกหักชั่วโมงการเรียนจากชั่วโมงที่เหลืออยู่

หากลูกค้าไม่มาเข้าเรียนตามการนัดหมาย หรือมาสายเข้าเรียนสายเกิน 15 นาที

จะถือว่านับเป็นเวลาเรียนปกติและลูกค้าจะถูกหักชั่วโมงการเรียนจากชั่วโมงที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การยุติการให้บริการการสอน

หากลูกค้ามีการร้องขอยุติการสอน จะไม่สามารถขอเงินคืนจากค่าเรียนในชั่วโมงที่เหลืออยู่ได้ แต่ยังสามารถคงเก็บชั่วโมงเรียนทีเหลือไว้ใช้ในภายหน้าได้ โดยเก็บไว้ได้ 90 วันนับจากวันที่เรียนครั้งล่าสุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์การสอนหรือทำงานกับลูกค้า หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเหล่านี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ www.researcherthailand.co.th ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น มันจะแจ้งให้คุณทราบดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใดบ้างที่เก็บรวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ วิธีการใช้ และผู้ที่อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
  • คุณมีตัวเลือกใดบ้างเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ
  • ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิด
  • คุณจะแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลได้อย่างไร

การรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูล

  • เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์เข้าถึง/เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจให้เราผ่านอีเมลหรือการติดต่อโดยตรงจากคุณเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลนี้แก่ผู้ใด เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณติดต่อเรา เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามภายนอกองค์กรของเรา นอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น ดำเนินการชำระค่าบริการ เราอาจติดต่อคุณผ่านอีเมลในอนาคตเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่คุณจะขอให้เราไม่ทำ

การเข้าถึงและควบคุมข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกไม่รับการติดต่อใดๆ ในอนาคตจากเราได้ตลอดเวลา คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา:

  • ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณ หากมี
  • เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
  • ให้เราลบข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
  • แสดงความกังวลใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ข้อมูลนั้นจะถูกเข้ารหัสและส่งข้อมูลถึงเราอย่างปลอดภัย คุณสามารถตรวจสอบได้โดยมองหาไอคอนแม่กุญแจในแถบที่อยู่และค้นหา “https” ที่จุดเริ่มต้นของที่อยู่ของเว็บเพจ

ในขณะที่เราใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ส่งทางออนไลน์ เรายังปกป้องข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์อีกด้วย เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำงานเฉพาะ (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือบริการลูกค้า) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ คอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลนั้นถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

คำสั่งซื้อ

เราขอข้อมูลจากคุณในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรา ในการซื้อจากเรา คุณต้องให้ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง) และข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ) ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและเพื่อกรอกคำสั่งซื้อของคุณ หากเรามีปัญหาในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณ

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรติดต่อเราทางโทรศัพท์ทันทีที่ 09-3807-9091, 09-6140-4854 หรือ Line ID : @Researcherth