FB Online Class (เรียนวิจัยทางเฟชบุ๊คกลุ่ม)

คิดหัวข้ออย่างไรให้ปัง

รายละเอียด
1. การหา Keyword ในการสร้างชื่อหัวข้อ
2. การหาตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการสร้างกรอบ
3. เทคนิคการสืบค้นงานวิจัย
4. เรียนออนไลน์แบบสดๆกับดร.ปู

เขียนบทความแบบไหนให้ได้ตีพิมพ์

รายละเอียด
1. แบ่งปันเรื่องราวการเขียนบทความ
2. รูปแบบบทความลักษณะไหนที่จะสามารถตีพิมพ์ได้
3. เรียนออนไลน์แบบสดๆกับดร.ปู
4. ปรึกษา ขอคำแนะนำ เพื่อให้บทความๆได้ตีพิมพ์

วิจัยแสนง่ายภาคเปิดโครงร่าง

รายละเอียด
1. เรียนออนไลน์ แบบไม่มีวันหมดอายุ
2. เรียนรู้การเขียนบทที่ 1 จนถึงบทที่
3. เทคนิคการสืบค้นงานวิจัย
4. เลือกรูปแบบเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง
5. การเตรียมตัวขึ้นสอบเค้าโครง พร้อมคำถาม คำตอบที่พบเจอบ่อยในการขึ้นสอบ

SPSS เบื้องต้น

รายละเอียด
1. ทำความรู้จักกับโปรแกรม SPSS
2. ทำความเข้าใจกับข้อมูล ความแตกต่างระหว่างตัวแปร/ข้อมูล
– ประเภทของข้อมูล
 – แบ่งตามแหล่งที่มา (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ)
 – แบ่งตามมาตรวัด (nominal/ordinol/interval)
3. การนำข้อมูลเข้า SPSS (Show การนำเข้า 2 กระบวการ)
– นำเข้าแบบดิบ (ใส่ใน SPSS)
– นำเข้าจาก Excel
– นำเข้าจาก CSV
– นำเข้าจาก Access
4. การลงรหัส (Code) ใน SPSS

5. การลงรหัสใน Excel
-เทคนิคในการนำข้อมูลเข้า SPSS
6. แนะนำ Menu Bar ใน SPSS และ Menu ที่ใช้บ่อย ๆ พร้อมวิธีการทำ
7. วิเคราะห์ Frequency/Descriptive
– แนะนำ Output และตารางในการ Report
– การ Input ทั้ง Data/Output
8. แนะนำการสร้างแบบสอบถามจาก Google From