researcherthailand
admin

อาจารย์กับการทำงานวิจัย สู่การต่อยอดด้านการสอน
“ณ วันนี้งานวิจัยถือเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดด้านการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องทำวิจัยให้มากเพื่อให้การสอนมีความแปลกใหม่และหลากหลาย”

Read More »
researcherthailand
admin

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, EVIEW, STATA, SAS, AMOS และ LISREL, รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก รับทำวิจัย ป.โท ราคากันเอง รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ is รับทำรายงานด่วน โดยนักวิจัยปริญญาเอกและโทหลายสาขา

Read More »

บทความที่น่าสนใจ